Klubszoba regisztráció adatkezelési tájékoztató

KLUBSZOBA ADATKEZELÉSE A WEBOLDALON

1. Általános jogi közlemény
A jelen adatvédelmi tájékoztató a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.  (mint Adatkezelő) által szolgáltatott KLUBSZOBA ADATKEZELÉSE A WEBOLDALON  személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik igénybe veszik szolgáltatásunkat.Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait hozzájárulás jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk. 

2. Az adatkezelő megnevezése:
Neve: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.
Cégjegyzékszám: 05-09-016257
Adószám: 14460706-2-05
Székhelye és postacíme: 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 52/A
Email címe: info@szakrendelo-tokaj.hu
Telefonszám: 47/563-563

3. Az adatkezelés jogalapja:
Tájékoztatjuk, hogy az KLUBSZOBA ADATKEZELÉSE A WEBOLDALON folyamattal kapcsolatos adatkezelés hozzájárulás jogalapon valósul meg.A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges. 

4. Adatkezelés célja:
KLUBSZOBA ADATKEZELÉSE A WEBOLDALON folyamat szolgáltatás nyújtása céljából. – Szakmai tanácsadás 

5. Személyes adatok köre:
név/nicknéve-mail cím Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg. A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk. A kezelt személyes adatokat kizárólag az KLUBSZOBA ADATKEZELÉSE A WEBOLDALON folyamatban szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás
Az KLUBSZOBA ADATKEZELÉSE A WEBOLDALON folyamatban kezelt személyes adatokat mi mint megjelölt adatkezelők kezeljük. 
Adatfeldolgozó(k) adatai:
Adatfeldolgozó neve: ABSolute Team Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Jerikó utca 6. fszt. 3.
Postacím: 4032 Debrecen, Jerikó utca 6. fszt. 3.
Telefonszám: 30 456 9261
E-mail cím: csaba@absoluteteam.hu
Weboldal: – Adatfeldolgozó neve: Futureweb Design Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55. ⅔.
Postacím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55. ⅔.
Telefonszám: 70 397 3297
E-mail cím: info@futureweb.hu
Weboldal: www.futureweb.hu 

Adatfeldolgozó neve:
Felügyelő Bizottság mindenkori tagjai

7. Adatkezelés időtartama:
A pályázat fenntartási időszakának végéig. (TÁMOP 6.1.2./LHH/11-B-2012-0022)Illetve a hozzájárulás visszavonásáig. 

8. Adatok tárolása
Adattárolás módja(i):digitális formában
 Adattovábbítás: van, az info@szakrendelo-tokaj.hu e-mail címre. 
Adatexportálás: nincs 
Adattörlés: digitális állományok törlésével lehetséges 
Automatizált adatfeldolgozás: nincs 

9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.
A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
Adathordozhatósághoz való jog
Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.
Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül. 

A személyes adatok törlésének joga Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy
c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. 

Az adatkezelés korlátozásának joga Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül. A tiltakozás joga Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.
Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Kelt: Tokaj,  2018 év 10. hó 26. nap