Általános Közzétételi Lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

Adat Elérhetőség Frissítés Megőrzés

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma,elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Link A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelöléséval, az egyes szervezeti egységek feladatai

Link

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme a névre kattintás után elérhető) Link A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A szervezeten belüli illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Link

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai Link A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Elérhetőség Frissítés Megőrzés

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Társasági szerződés

Vagyonkezelési szerződés

Alkalmazott jogszabályok

SZMSZ

Adatvédelmi szabályzat

Belső Kontrollrendszer szabályzat

EESZT GDPR Tájékoztató

Javadalmazási szabályzat

 

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásokért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szakrendeléseink

EFI Iroda

Panaszkezelési szabályzat

Térítési díj szabályzat

Házirend

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Taggyűlés

2018.09.28

2018.05.25

2017.05.26

 2016.12.16

 2016.05.27

Felügyelőbizottság

FB ügyrend szabályzata

2018.09.28

2018.05.17

2017.05.26

2016.12.16

2016.05.23

 

 

 A változásokat követően azonnal  Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai Link A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  Link Negyedévente Az előző állapot törlendő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

Adat

Elérhetőség Frissítés Megőrzés
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Jelen táblázat után

 

A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésre, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Vagyonnyilatkozat

tétel szabályzata

2018

 

2017

 

 

Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Link A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig
Közbeszezési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Jelen időszakban nem releváns

Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2011. évi könyvvizsgálói jelentése.

2011. évi Könyvvizsgáló jelentés

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2011. évi  mérlegbeszámolója:

2011. évi mérlegbeszámoló

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2011. évi mérleg kiegészítő melléklet

2011. évi kiegészítő melléklet

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2012. évi könyvvizsgálói jelentése.

2012. évi Könyvvizsgáló jelentés

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2012. évi  mérlegbeszámolója:

2012. évi mérlegbeszámoló

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2012. évi mérleg kiegészítő melléklet

2012. évi kiegészítő melléklet

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

 

2013. évi  mérlegbeszámolója:

2013. évi mérlegbeszámoló

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

 

2014. évi  mérlegbeszámolója: 2014 évi mérlegbeszámoló

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2014. évi könyvvizsgálói jelentése: 2014 évi könyvvizsgálói jelentés

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

 

2015. évi  mérlegbeszámolója: 2015 évi mérlegbeszámoló

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2015. évi könyvvizsgálói jelentése: 2015 évi könyvvizsgálói jelentés

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

 

2016. évi  mérlegbeszámolója: 2016 évi mérlegbeszámoló

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2016. évi könyvvizsgálói jelentése: 2016 évi könyvvizsgálói jelentés

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2017. évi  mérlegbeszámolója: 2017 évi mérlegbeszámoló

 

A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2017. évi könyvvizsgálói jelentése: 2017 évi könyvvizsgálói jelentés

 

GDPR INTÉZMÉNYI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT